Kvalitetspolicy

Våra kvalitetsambitioner är att vara en professionell leverantör av kemikalier för vattenrening.

Detta innebär att:

 • Våra produkter skall fungera med hög effektivitet vid avsedd användning och med hög tillförlitlighet
 • Vi skall tillhandahålla korta leveranstider genom att ha ett säkerhetslager i Sverige.
 • Våra kunder skall uppleva att vi har kunnande, kompetens och hög servicegrad.
 • Vi skall ständig se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten.
 • Vi skall uppfylla egna, kunders och andra bindande krav som berör vår verksamhet.

Denna policy omvärderas varje år efter att kundundersökning och sammanställning av underlag har gjorts.

Mattias Ristenfeldt, VD

2022-11-22

 

 

 

Miljöpolicy

SNF Nordic AB skall verka för att minimera egen miljöpåverkan och förbättra våra kunders miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

 

Detta gör vi genom att:

 • Välja leverantörer med miljöambition för att minska utsläpp från transporter
 • Källsortera vårt avfall, välja miljöanpassade förpackningsmaterial i syfte att skydda miljön och förebygga föroreningar, så långt det är möjligt.
 • Ha en ständigt pågående dialog med kunder och leverantörer om framtida miljöanpassade alternativ
 • Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor.
 • Identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.

Denna miljöpolicy skall omprövas varje gång en ny miljöutredning görs.

 

Mattias Ristenfeldt, VD

2022-11-22

 

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer.

På vår arbetsplats innebär det att:

 • Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör.
 • Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 • Personal har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö.
 • Alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert.
 • Vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats.
 • Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder.
 • Arbetsmiljöfaktorer ska alltid beaktas vid alla typer av inköp.
 • Vi skall leva upp till den lagstiftning inom arbetsmiljöområdet som berör vår verksamhet.
 • Vi följer årligen upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete i syfte att förbättra vårt system.
 • Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Vårt arbetsmiljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade arbetsmiljömål och handlingsprogram.

Denna policy skall omprövas varje gång en ny arbetsmiljöundersökning görs.

 

Mattias Ristenfeldt, VD

2022-11-22